CAT

Giorgia Scavo és comunicadora visual i a més investiga i genera projectes relacionats amb l'art multimèdia.

D'una banda, ha treballat en estudis de disseny gràfic i xarxes creatives, i ha col·laborat amb revistes d'art, fundacions i institucions relacionades amb l'art contemporani. D'altra banda, la seva recerca sobre els mitjans s'ha desplegat en una sèrie de projectes: una multi-plataforma que se centra en pràctiques artístiques relacionades amb la tecnologia (2014) i una recerca des del comissariat de pràctiques artístiques on els artistes aconsegueixen sortir-se de la funció convencional de determinades eines i mitjans (2020). El plantejament dels seus projectes és multidisciplinari i, sovint, l'objectiu és el de complementar la teoria amb la tècnica.


ES

Giorgia Scavo es comunicadora visual y además investiga y genera proyectos relacionados con el arte multimedia.

Por un lado, ha trabajado en estudios de diseño gráfico y redes creativas, y  ha colaborado con revistas de arte, fundaciones e instituciones relacionadas con el arte contemporáneo. Por otra parte, su investigación sobre los medios se ha desplegado en una serie de proyectos: una multi-plataforma que se centra en prácticas artísticas relacionadas con la tecnología (2014) y una investigación desde el comisariado de prácticas artísticas donde los artistas logran salirse de la función convencional de determinadas herramientas y medios (2020). El planteamiento de sus proyectos es multidisciplinario y, a menudo, el objetivo es el de complementar la teoría con la técnica.


EN

Giorgia Scavo is a visual communicator and also researches and generates projects related to multimedia art.

On the one hand, she has worked in graphic design studios and creative networks, and has collaborated with art magazines, foundations and institutions related to contemporary art. 
On the other hand, her research on media has unfolded in a series of projects: a multi-platform focusing on technology-related art practices (2014) and a curatorial investigation of art practices where artists manage to break out of the conventional function of certain tools and media (2020). Her projects are multidisciplinary in approach and often aim to complement theory with technique.

Altres

Back to Top